INICIAR SESIÓN

ACREDITACION DE COMPETENCIAS

Listaxes provisionais admitidos e excluídos acreditacións de competencias 2018

 Publícanse as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas por unidade de competencia, do procedemento de acreditación de competencias:

Listaxes admitidos e excluídos

 

Listaxe solicitudes acreditación de competencias 2018

Publicadas as listaxes de persoas solicitantes aptas para baremar e de aquelas que necesitan emendar documentación. 

Listaxe persoas aptas

Listaxe persoas que necesitan emendar documentación

Máis información no portal educativo http://www.edu.xunta.es/fp, que terá efectos de notificación ás persoas interesadas.

As persoas solicitantes poderán consultar a súa situación accedendo ao seu expediente na aplicación informática http://www.edu.xunta.es/acreditacion

 

 Acreditación de competencias. Convocatoria 2018

Aberta a convocatoria 2018 de Acreditación de Competencias. 

No CIFP Ánxel Casal - Monte Alto desenvolverase o proceso de acreditación de competencias vinculadas aos ciclos de Farmacia e parafarmacia e Integración social.

O prazo de presentación de solicitudes será desde o 10 de xaneiro ao 2 de febreiro, ambos os dous incluídos. Toda a información en 

http://www.edu.xunta.es/fp/convocatoria-acreditacion-competencias-2018

 

05/06/2017 Calendario acreditación de competencias

A Comisión de Avaliación de Acreditacións de Competencias de Emerxencias Sanitarias, informa do calendario de realización das probas:
 

LUNS 12 DE XUÑO (CIFP ÁNXEL CASAL-MONTE ALTO): 

  • 10.00 horas: UC72
  • 11.15 horas: UC70 e UC71
  • 17.30: UC60, UC61 e UC62

MARTES 13 DE XUÑO (CIFP SOMESO):

  • 17.00 horas: UC69

Todos/as os candidatos/as deberán identificarse co DNI e aportarán o xustificante de pagamento das taxas correspondentes a cada UC da que serán avaliados/as, ou, de ser o caso. o documento que acredite a condición de desempregado/a ou minusvalía.

 

29/05/2017 Convocatoria reunión de inicio da fase de avaliación

A Comisión de Avaliación de Acreditación de Competencias de Emerxencias Sanitarias, con sede no CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

CONVOCA:

A todos os candidatos e candidatas que foron admitidos/as ao proceso de Acreditación de Competencias Profesionais ao abeiro da Orde do 28 de decembro de 2016, , a unha reunión de inicio da fase da avaliación que terá lugar na seguinte data: MARTES, 6 DE XUÑO, ÁS 12.00 h, NA AULA 104.

 Nesta reunión a comisión informará ás persoas candidatas sobre as actividades e os instrumentos de avaliación, así como dos lugares e as datas previstas para a súa realización. O plan individualizado de avaliación será asinado, nesta xuntanza, pola persoa candidata antes do inicio do seu desenvolvemento.

 É imprescindible que os candidatos/as admitidos/as no proceso acudan a esta reunión que inicia a fase de avaliación, co documento acreditativo do pagamento das taxas correspondentes á avaliación de cadansúa UC, ou, no seu caso, do documento xustificativo de estar exento/a de dito pagamento.

 

06/04/2017 Convocatora reunión candidatos admitidos

A reunión grupal dos candidatos admitidos terá lugar o día 27 de abril de 2017, das 18.00 ás 20.00 horas na aula 103 (planta baixa).

28/03/2017 Listaxes definitivas de admitidos e excluídos acreditación de competencias 2017

Publícase a listaxe xeral de persoas admitidas e excluídas por unidades de competencia para o proceso de acreditación de competencias 2017

 Transporte sanitario:

UC0069_1 Manter preventivamente o vehículo sanitario e controlar a dotación material do mesmo

UC0070_2 Prestar ao paciente soporte vital bsico e apoio ao soporte vital avanzado

UC0071_2 Trasladar ao paciente ao centro sanitario útil.

UC0072_2 Aplicar técnicas de apoio psicolóxico e social en situacións de crises

Atención sanitaria a múltiples vítimas e catástrofes

UC0360_2 Colaborar na organización e o desenvolvemento da loxística sanitaria en escenarios con múltiples vítimas e catástrofes, asegurando o abastecemento e a xestión de recursos e apoiando os labores de coordinación en situacións de crises.

UC0361_2 Prestar atención sanitaria inicial a múltiples vítimas

UC0362_2 Colaborar na preparación e na execución de plans de urxencias e de dispositivos de risco previsible.

Excluídos por non achegar documentación válida suficiente para participar no procedemento

Excluídos

 

10/03/2017 Listaxes privisionais de admitidos e excluídos acreditación de competencias 2017

Publícase a listaxe xeral de persoas admitidas e excluídas por unidades de competencia para o proceso de acreditación de competencias 2017

Listaxe admitidos e excluídos

 

14/02/2017 Publicación listaxes acreditación de competencias 2017

Poden consultarse as listaxes de solicitantes aptos e solicitantes que necesitan realizar emendas nas seguintes ligazóns

Solicitantes aptos

Solicitantes que necesitan realizar emendas

Prazo para emendar a súa documentación ou presentar reclamación: 10 días naturais contados desde o día seguinte ao da publicación desta listaxe.

 

 

 

O proceso de acreditación de competencias ten como obxecto  recoñecer, avaliar e acreditar a competencia adquirida a través da experiencia laboral e outras aprendizaxes non formais.  
Para máis información, consultar a seguinte ligazón:  http://www.edu.xunta.es/fp/acreditacion

 

NORMATIVA


Orde do 23 de decembro de 2015 (DOG 8 de xaneiro de 2016)
A solicitude de participación deberá presentarse en soporte papel na secretaría do centro (sede) onde se vaia desenvolver o procedemento e xerarase empregando a aplicación informática subministrada pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que se atopa no enderezo http://www.edu.xunta.es/acreditacion  (2. Solicitante. 2.1. Rexistro de solicitudes). Pódese completar ou modificar (<<2.2 Edición de solictudes e consulta de expedente>>).

Esta aplicación estará activa a partir do 11 de xaneiro de 2016.

A solicitude, logo de ser cuberta e xerada pola aplicación, deberase imprimir para ser entregada no Centro Integrado de Formación Profesional (sede) onde se vaia desenvolver o procedemento.

Os datos relacionados coa documentación xustificativa do historial profesional e/ou formativo e dos requisitos de participación no procedemento deberán ser cargados pola persoa candidata na devandita aplicación informática.

O prazo de presentación de solicitudes será dende o 11 de xaneiro de 2016 ata o 5 de febreiro de 2016.

Se desexa orientarse para solicitar aquelas unidades de competencias nas que pode ter máis opcións de ser avaliado positivamente, consulte os cuestionarios de autoavaliación premendo en <<2. Solicitante>> e posteriormente en <<Cuestionario de autoavaliación>> ou ben en formato PDF en cuestionarios autoevaluación

DOCUMENTACIÓN

Solicitude en soporte papel xerada na aplicación informática.
Fotocopia do DNI, NIE ou autorización de residencia, se non se autoriza a consulta de datos.
Historial profesional e/ou formativo de acordo co currículo vitae Europass (modelo dispoñible na mesma aplicación unha vez cubertos os datos personais).
Documentación xustificativa do historial profesional e/ou formativo (proba potencial de competencia).
Declaración responsable, segundo o modelo de Anexo IV.

PUNTOS DE INFORMACIÓN
Departamentos de información e orientación profesional dos centros integrados de formación profesional.
Departamentos de orientación dos centros educativos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que impartan fomación profesional.
Subdirección Xeral de Formación Profesional. Teléfonos: 981 544 400, 981 544 376, 981 546 566


Apartado dedicado a fase de asesoramento da acreditación de competencias de Emerxencias Sanitarias

05/06/2017 Calendario probas acreditación de competencias

A Comisión de Avaliación de Acreditacións de Competencias de Emerxencias Sanitarias, informa do calendario de realización das probas:
 

LUNS 12 DE XUÑO (CIFP ÁNXEL CASAL-MONTE ALTO): 

  • 10.00 horas: UC72
  • 11.15 horas: UC70 e UC71
  • 17.30: UC60, UC61 e UC62

MARTES 13 DE XUÑO (CIFP SOMESO):

  • 17.00 horas: UC69

Todos/as os candidatos/as deberán identificarse co DNI e aportarán o xustificante de pagamento das taxas correspondentes a cada UC da que serán avaliados/as, ou, de ser o caso. o documento que acredite a condición de desempregado/a ou minusvalía.

 

29/05/2017 Convocatoria reunión de inicio da fase de avaliación

A Comisión de Avaliación de Acreditación de Competencias de Emerxencias Sanitarias, con sede no CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

CONVOCA:

A todos os candidatos e candidatas que foron admitidos/as ao proceso de Acreditación de Competencias Profesionais ao abeiro da Orde do 28 de decembro de 2016, , a unha reunión de inicio da fase da avaliación que terá lugar na seguinte data: MARTES, 6 DE XUÑO, ÁS 12.00 h, NA AULA 104.

Nesta reunión a comisión informará ás persoas candidatas sobre as actividades e os instrumentos de avaliación, así como dos lugares e as datas previstas para a súa realización. O plan individualizado de avaliación será asinado, nesta xuntanza, pola persoa candidata antes do inicio do seu desenvolvemento.

É imprescindible que os candidatos/as admitidos/as no proceso acudan a esta reunión que inicia a fase de avaliación, co documento acreditativo do pagamento das taxas correspondentes á avaliación de cadansúa UC, ou, no seu caso, do documento xustificativo de estar exento/a de dito pagamento.

06/04/2017 Convocatoria de reunión

A reunión grupal dos candidatos admitidos terá lugar o día 27 de abril de 2017, das 18.00 ás 20.00 horas na aula 103 (planta baixa).