INICIAR SESIÓN

Educación Infantil

 Familia: Servizos socioculturais e á comunidade

Sistema educativo: LOE
Grao: Superior
Horas: 2000
Código: S20002
 
Oferta formativa:
 
Modalidade réxime ordinario: Todos os módulos se distribúen en dous cursos académicos en horario de mañá (De 8:30h  a 15:00h)
Modalidade modular: Cursando módulos seleccionados polo alumnado en horario de tarde (De 16:00h a 22:30h)
Modalidade semi-presencial e a distancia: Cursando módulos seleccionados polo alumnado a distancia. Titorías e exámenes en horario de tarde (De 16:00 a 22:30h)

 

 
 

Que se aprende a facer?

Deseñar, pór en práctica e avaliar proxectos e programas educativos de atención á infancia no primeiro ciclo de educación infantil no ámbito formal, consonte a proposta pedagóxica elaborada por un mestre ou unha mestra coa especialización en educación infantil ou título de grao equivalente, e en toda a etapa no ámbito non formal, xerando contornos seguros e en colaboración con profesionais e coas familias.

  

Onde se realiza o traballo?

No sector da educación formal e non formal e no sector dos servizos sociais de atención á infancia.

 

En que postos de traballo?
 

Educador ou educadora infantil en primeiro ciclo de educación infantil, sempre baixo a supervisión dun mestre ou dunha mestra, en institucións públicas e privadas. Educador ou educadora en institucións ou en programas específicos de traballo con menores (de cero a seis anos) en situación de risco social, ou en medios de apoio familiar, seguindo as directrices doutros profesionais. Educador ou educadora en programas ou actividades de lecer e tempo libre infantil con menores de cero a seis anos: ludotecas, casas de cultura, bibliotecas, centros educativos, centros de lecer, granxas escola, etc.

 

 

Cales son os módulos deste ciclo?

 

Módulos Horas
Autonomía persoal e saúde infantil 155
Desenvolvemento cognitivo e motor 213
Desenvolvemento socioafectivo  123
Didáctica da educación infantil 240
Expresión e comunicación 213
Formación e orientación laboral 107
Empresa e inicitaiva emprendedora 53
Formación en centros de traballo 384
Habilidades sociais 123
Intervención con familias e atención a menores en risco social 123
O xogo infantil e a súa metodoloxía 187
Primeiros auxilios 53
Proxecto de atención á infancia 26

 

Que título se obtén?
Técnico superior en educación infantil

 

A que outros estudos se pode acceder?
Acceso directo a calquera estudo universitario de grao e a calquera outro ciclo formativo de grao superior.