Coidados auxiliares de enfermaría

Familia:Sanidade
Sistema educativo:LOXSE
Grao:Medio
Horas:1400
Código:M19001
Oferta en réxime ordinario: Todos os módulos se distribúen en catro trimestres en horario de mañá (De 8:30h a 15:00h)
Oferta en réxime de adultos, modalidade modular: Cursando módulos seleccionados polo alumnado en horario de tarde (De 16:00h a 22:30h)
 

Que se aprende a facer?
Proporcionar coidados auxiliares ao paciente ou cliente e actuar sobre as condicións sanitarias do seu contorno como membro dun equipo de enfermaría nos centros sanitarios de atención especializada e de atención primaria, baixo a dependencia do diplomado de enfermaría e, de ser o caso, como membro dun equipo de saúde na asistencia sanitaria derivada da práctica do exercicio liberal, baixo a supervisión correspondente.

 

Onde se realiza o traballo?
Organización e xestión da unidade ou consulta, prestación do servizo e educación sanitaria.

 

En que postos de traballo?
Auxiliar de enfermaría ou clínica, de balnearios, de atención primaria e coidados de enfermería a domicilio; auxiliar bucodental, xeriátrico, pediátrico, de esterilización, de unidades especiais e de saúde mental.

 

Cales son os módulos deste ciclo?

Módulos Horas
Formación e orientación laboral 55
Formación en centros de traballo 440
Hixiene do medio hospitalario e limpeza de material 160
Horas á disposición do centro 55
Operacións administrativas e documentación sanitaria 55
Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao paciente 130
Relacións no equipo de traballo 55
Técnicas básicas de enfermaría 320
Técnicas de axuda odontolóxica e estomatolóxica 130

 

Que título se obtén?
Técnico en coidados auxiliares de enfermaría.

 

A que outros estudos se pode acceder?
Acceso directo ao bacharelato e a calquera outro ciclo formativo de grao medio e de grao superior.