INICIAR SESIÓN

QUEIXAS E SUXESTIÓNS

Coa intención de coñecer o grao de satisfacción dos usuarios con respecto ao cumprimento dos requisitos por parte do CIFP Ánxel Casal-Monte Alto, poñemos á súa disposición as seguintes fontes de información:

  • Suxestión: Idea que se lle aporta á dirección do CIFP con ánimo construtivo para a súa mellora.

  • Queixa: Mostra de insatisfacción sobre aspectos nos que a dirección do CIFP non ten contraídos compromisos debidos ao SXC (Sistema de Xestión da Calidade) ou legais. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS.
 RESPONSABLE DO TRATAMIENTO  Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.
 Secretaría Xeral Técnica.
 FINALIDADE DO TRATAMIENTO   Recoller as suxestións e queixas da comunidade educativa coa finalidade de emprender accións que permitan a mellora dos servicios prestados.
 LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMIENTO  Consentimento da persoa interesada.
 DESTINATARIO DOS DATOS  Non se prevén  comunicacións a terceiros salvo as previstas na lei.
 EXERCICIO DE DEREITOS  As persoas interesadas poderán acceder, rectificar, e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o seu consetimento a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou en calquera das Oficinas de rexistro e información propias da Xunta de Galicia segundo se recolle en: https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
 CONTACTO DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN ADICIONAL  https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais